Konstellationer

Jag håller workshops i Familjekonstellationer eller Systemiska konstellationer som det numera oftast kallas. Det är en metod som ser till individens plats i sina olika system, familjen, släkten, samhället. Man kan också titta på det inre psykologiska sytemet. Metoden går ut på att i grupp arbeta med omedvetna problem och teman som kan löpa i generationer i våra släkter och familjer. 

Detta är ett spännande och kreativt sätt att titta på sitt ursprung, en slags gestaltad släktforskning. Det är en djupgående metod som ger ny insikt och nya perspektiv på vårt ursprung.

Medlemmar i en familj och släkt är alltid sammanbundna av en djup kärlek och gemenskap. Detta går ner på den mer instinktiva flock-gemenskapen där man nånstans är beroende av och hör samman med varandra. 

Familjekonstellationer ger ett bredare perspektiv på de bakomliggande orsakerna till konflikter eller brister i familjen och söker efter vad som behövs för att läka avbrottet. Målet är att återupprätta det naturliga kärleksflödet som kännetecknar en harmonisk familj. 

Man använder sig av deltagare i gruppen för att representera klientens olika familjemedlemmar, och representanterna används som ”språkrör” och för att samla information om familjesystemet och hjälpa till att hitta nya lösningar. Att få arbeta som representant i en annan persons familjesystem är en djupgående erfarenhet som väcker medkänsla och ger en direktkontakt med hur mycket vi egentligen delar med varandra.

I en familjekonstellation kan man arbeta med bl a:

Personliga problem: t.ex svårigheter i relationer, upplevelser av brist, ensamhet, problem med hälsa eller ekonomi.

Smärtsamma familjesituationer: t ex konflikter, missförstånd, skilsmässa, abort, dödsfall.

Mönster av lidande som följt familjen i generationer: t ex missbruk, splittring och stridigheter.

Artiklar på engelska för fördjupad förståelse:
www.systemicfamilysolutions.com/articles.html